passive
|
V

me/
myself

you (s)/
yourself

him/
himself
the other/
yet another

us (inc)
 

us/
ourselves
each
other

us (ex)
 
 

usx/
ourx-
selves
each
other

you (pl),
(yall)
 

your-
selves
each
other

them
themselves
each other
 

them,
them-
selves
each
other
the others,
yet others

I
 
 

nizaagi'-
igoo
(igoosii)
zaagi'igoo-
yaan
..siwaan

(i who am loved)
niin zayaagi'-
igooyaan
..igoosiwaan

ni-
zaagi'-
idiz
(ni-
zaagi'-
idi-sii)
zaagi'-
idizo-
yaan
zaagi'-
idizo-
siwaan

(i who love
myself)
niin zayaagi'-
idizo-
yaan
..siwaan

gi-
zaagi'-
in
(gi-
zaagi'-
isi-
noon)
(or ..isno)
zaagi'-
inaan
(zaagi'-
isino-
waan)

(i who love you)
niin zayaa-
gi'inaan
.isino-
waan
 

nizaagi'aa
-(sii)
zaagi'-
(aasiw)ag

 (i who love him)
niin zayaagi'-
(aasiw)ag

(he whom i love)
wiin zayaagi'(aasiw)ag

   

gizaagi'-
i(siinoo)ninim

zaagi'-
inagog
(zaagi'isi-
noonagog)

(i who love you pl)
niin zayaagi'-
inagog
..sinoonagog

nizaagi'-
aa(sii)g
zaagi'-
(aasiw)-
agwaa

(i who love them)
niin zayaagi'-
(aasiw)agwaa

(they whom i love)
wiinawaa zayaagi'-
(aasiw)agig

you 
(s)
 

gizaagi'-
igoo
..igoosii
zaagi'-
igooyan

zaagi'-
igoo-
siwan

(you who are loved)
giin zayaagi'-
igooyan
..igoosiwan

gi-
zaagi'-
iw
(g-
zaagi'-
isii)
zaagi'-
iyan
(zaagi'-
isiwan)

(you who love me)
giin zayaa-
gi'iyan
..zayaa-
gi'isiwan

gi-
zaagi'-

idiz
(gi-
zaagi'-

idisii)
zaagi'-
idizo-
yan

(you who love yourself)
giin zayaa-
gi'idi-
zoyan
...dizo-
siwan

gizaagi'aa
(sii)
zaagi'-
(aasiw)ad

(you who love him)
giin zayaagi'(aasiw)ad
(he whom you love)
wiin zayaagi'(aasiw)ad

 
gizaagi'-
i(sii)min
zaagi'-
iyaang
(zaagi'-
isiwaang)

(you who love us)
giin zayaagi'iyaang
..zayaagi'isiwaang

 
gizaagi'-
aa(sii)g
zaagi'-
(aasiw)-
adwaa

(you who love them)
giin zayaagi'(aasiw)adwaa
(they whom you love)
wiinawaa 
zayaagi'(aasiw)ajig

he/
she
the 
other
he is loved
zaagi'-
aa(sii)
he is loved 
(by the other)
o-
zaagi'-
igoo-
(sii)n
zaagi'-
(aa-
siw)-
ind
zaagi'-
igod
(zaagi'-
igoo-
sig)

(he who is loved)
wiin zayaagi'(aasiw)-
ind
(he who is loved by..)
wiin zayaagi'igod
...igoosig

ni-
zaagi'-
ig(osii)

zaagi'-
id
(zaagi'-
isig)

(he who loves me)
wiin zayaagi'-
id
..zayaagi'-
isig

gi-
zaagi'-
ig-
(osii)
zaagi'-
ik
(zaagi'-
isinog)

(he who loves you)
wiin zayaagi'-
ig
..isinog

zaagi'-
idizo-
(sii)
zaagi'-
idizod
(zaagi'- idizo-
sig)

(he who loves himself)
wiin zayaa-
gi'idizod
..idizosig

ozaagi'-
aa(sii)n
zaagi'-
aad
(zaagi'- aasig)
ozaagi'-
igoon
..igoo-
siin
zaagi'-
igod
(zaagi'-
igoo-
sig)
zaagi'-
aanid

(he who loves the other)
wiin zayaagi'aad
..aasig
(the other whom he loves)
iniw zayaagi'aajin
...zayaagi'aasigon

gizaagi'-
igoo(sii)naan
zaagi'-
inang
(zaagi'-
isinowang)

(he who loves us)
wiin zayaagi'inang
..zayaagi'isinowang

nizaagi'-
igoo(sii)naan
zaagi'-
iyangid
(zaagi'-
isiwangid)

(he who loves us)
wiin zayaagi'iyangid
..zayaagi'isiwangid

gizaagi'-
igoo(sii)waa
zaagi'-
ineg
(zaagi'-
isinoweg)

(he who loves you)
wiin zayaagi'ineg
..isinoweg

ozaagi'-
aa(sii)n
zaagi'aad
(zaagi'-
aasig)

(he who loves them)
wiin zayaagi'aad
..zayaagi'aasig
(they whom he loves)
iniw zayaagi'aajin
....zayaagi'aasigon

we (inc)
gizaagi'-
igoomin
..igoosiimin
zaagi'-
igooyang
(..igoosiwang)

(we who are loved)
giinawind zayaagi'-
igooyang
..igoosiwang

   
gizaagi'-
aa(sii)naan
zaagi'-
(aasiw)-
ang

(we who love him)
giinawind zayaagi'(aasiw)ang
(he whom we love)
wiin zayaagi'(aasiw)ang

gi-
zaagi'-
idizo-
(sii)-
min
zaagi'-
idizo-
yang
..si-
wang

(we who love our-
selves)
giina-
wind zayaagi'-
idizo-
yang
..idi-
zosiwang

gi-
zaagi'-
idi-
(sii)min
zaagi'-
idi-
yang
..siwang

(we who love each other)
giina-
wind zayaagi'-
idiyang
..idisi-
wang

gizaagi'-
aa(sii)-
naanig
zaagi'-
(aasiw)-
angwaa

(we who love them)
giinawind zayaagi'(aasiw)angwaa
(they whom we love)
wiinawaa zayaagi'(aasiw)angog

we (ex)
nizaagi'-
igoo(sii)min
zaagi'-
igooyaang
(..igoosiwaang)

(wex who are loved)
niinawind zayaagi'-
igooyaang
...igoosiwaang

 

gi-
zaagi'-
igoo-
(sii)
zaagi'-
igoo-
yan

(..-
igoo-

siwan)

(wex who love you)
niina-
wind zayaagi'-
igooyan
..igoo-
siwan

nizaagi'-
aa(sii)naan
zaagi'-
(aasiw)
angid

(we who love him)
niinawind zayaagi'(aasiw)angid
(he whom we love)
wiin zayaagi'(aasiw)angid

ni-
zaagi'-
idizo-
(sii)-
min
zaagi'-
idizo-
yaang
..si-
waang

(we who love ourselves)
niina-
wind zayaagi'-
idizo-
yaang
..idi-
zosi-
waang

ni-
zaagi'-
idi-
(sii)min
zaagi'-
idi-
yaang
..si-
waang

(we who love each other)
niinawind zayaagi'-
idiyaang
..idi-
siwaang

gizaagi'-
igoo(sii)m
zaagi'-
igooyeg
..igoosiweg

(wex who love you)
niinawind zayaagi'igooyeg
..igoosiweg

nizaagi'-
aa(sii)-
naanig
zaagi'-
(aasiw)-
angidwaa

(we who love them)
niinawind zayaagi'-
(aasiw)angidwaa
(they whom we love)
wiinawaa zayaagi'-
(aasiw)angijig

you/
yall
gizaagi'-
igoom
..igoosiim
zaagi'-
igooyeg
..igoosiweg

(you pl who are loved)
giinawaa zayaagi'-
igooyeg
..igoosiweg

gi-
zaagi'-
i(sii)m

zaagi'-
iyeg
(zaagi'-
isiweg)

(you pl who love me)
giinawaa zayaagi'-
iyeg
..zayaagi'-
isiweg

 
gizaagi'-
aa(sii)waa
zaagi'-
(aasiw)eg

(you who love him)
giinawaa zayaagi'(aasiw)eg
(he whom you love)
wiin zayaagi'(aasiw)eg

 

gizaagi'-
i(sii)min

zaagi'-
iyaang
(..isiwaang)

(you who love us)
giinawaa zayaagi'iyaang
..isiwaang

gi-
zaagi'-

idizo-
(sii)m
zaagi'-
idizo-
yeg
..si-
weg

(you who love your-
selves)
giina-
waa zayaagi'-
idizoyeg
..idiz-
osiweg

gi-
zaagi'-

idi-
sii)m
zaagi'-
idi-
yeg
..si-
weg

(you who love your-
selves)
giina-
waa zayaagi'-
idiyeg
..idisi-
weg

gizaagi'-
aa(sii)-
waag
zaagi'-
(aasiw)-
egwaa

 (you who love them)
giinawaa zayaagi'(aasiw)-
egwaa
(they whom you love)
wiinawaa zayaagi'(aasiw)egog

they,
the 
others
they are
loved
zaagi'-
aa-
(sii)-
wag
...by the
others
ozaagi'-
igoo-
(sii)-
waan
zaagi'-
(aa-
siw)-
in-
dwaa
zaagi'-
igoo-
waad
(..igoo-
si-
gwaa)

(they who are loved)
wiinawaa zayaagi'-
(aasiw)indwaa
(they who are loved by..)
wiinawaa zayaagi'igoojig
..zayaagi'igoo-
sigog

ni-
zaagi'-
igoog
..igoo-
    siig
zaagi'-
iwaad
(zaagi'-
isi-
gwaa)

(they who love me)
wiinawaa zayaagi'
ijig
.zayaagi'-
isigog

gi-
zaagi'-

igoog
..igoo-
   siig
zaagi'-
ikwaa
(zaagi'-
isino-
gwaa)

(they who love you)
wiinawaa zayagi'-
ikig
..isinokig

ozaagi'-
aa(sii)-
(waa?)waan
zaagi'-
aawaad
(zaagi'-
aasigwaa)

(they who love him)
wiinawaa zayaagi'aajig
..zayaagi'aasigog
(he whom they love)
iniw zayaagi'awajin
..zayaagi'aasigwanin

gizaagi'-
igoo(sii)-
naanig
zaagi'-
inangwaa
..isi-
nowangwaa)

(they who love us)
wiinawaa zayaagi'inangog
..zayaagi'isinowangog

nizaagi'-
igoo(sii)-
naanig
zaagi'-
iyang-
idwaa
(zaagi'isi-
wangidwaa)

(they who love usx)
wiinawaa zayaagi'iyangijig
..zayaagi'isiwangijig

gizaagi'-
igoo(sii)waag

zaagi'-
inegwaa
(..isi-
nowegwaa)

they who 
love you)
wiinawaa zayaagi'inegog
..zayaagi'isinowegog 

zaagi'-
idizo-
(sii)-
wag
zaagi'-
idizo-
waad
..idizo-
sigwaa

wiinawaa zayaagi'-
idiz-
owaajig
..osigog

zaagi'- idi(sii)- wag
zaagi'-
idi-
waad

..idi-
sigwaa

wiinawaa zayaagi'-
owaajig
...osigog

ozaagi'- aa(sii)- (waa?)-
waan
zaagi'-
aawaad
(zaagi'-
aa-
sigwaa)

(they who 
love the other)
wiinawaa zayaagi'-
aajig
..aasigog
(they (others)
whom they love)
iniw 
zayaagi'-
aawaajin
..zayaagi'-
aa-
sigwaa-
nin

ozaagi'-
igoo(sii)-
waan
zaagi'-
igoo-
waad

..igoo-
sigwaa
 
 

Copyright 1999, 2000, Martha R. O'Kennon
last revised July 18, 2000