passive
|
V

me/
myself

you (s)/
yourself

him/
himself
the other/
yet another

us (inc)

us/
ourselves
each
other

us (ex)

usx/
ourx-
selves
each
other

you (pl),
(yall)

your-
selves
each
other

them
themselves
each other

them,
them-
selves
the others,
yet others

I

niNoondaa-
goo
..go(o)sii
Noondaa-
gooyaan
(Noondaago-
siwaan)

(i who am heard)
niin nwaandaa-
gooyaan
..goosiwaan

niNoon-
daaz-
(osii)
Noon-
daazo-
yaan
..siwaan

(i who hear myself)
niin Nwaan-
daazo-
yaan
..siwaan

gi-
Noond-
oon
..oosi(i)-
  noon
(or ..oosno)
Noond-
oonaan
..oo-
sino-
waan

(i who hear you)
niin Nwaand-
oonaan
..oosino-
waan
(you whom i hear)
giin etc...

 
niNoondawaa
-(sii)
Noondaw-
(aasiw)ag

 (i who hear him)
niin Nwaandaw-
(aasiw)ag

      
giNoondoo-
(siinoo)ninim
Noondoo-
(sinoo)-
nagog

(i who hear you)
Nwaandoo-
(sinoo)-
nagog

niNoondaw-
aa(sii)g
Noondaw-
(aasiw)-
agwaa

(i who hear them)
niin Nwaandaw-
(aasiw)agwaa
(they whom i hear)
wiinawaa Nwaandaw-
(aasiw)agig

you 
(s)

giNoondaa-
goo
..go(o)sii
Noondaa-
gooyan
Noondaagoo-
siwan

(you who are heard)
giin Nwaandaa-
gooyan
..goosiwan

gi-
Noond-
aw
(isii)
Noond-
aw-
iyan
..isiwan

(you who hear me)
giin Nwaand-
aw-
iyan
..isiwan

gi-
Noon-
daaz-
(osii)
Noon-
daazo-
yan
..siwan

(you who hear yourself)
giin Nwaan-
daazo-
yan
..siwan

 
giNoondawaa
(sii)
Noondaw-
(aasiw)ad

(you who hear him)
giin Nwaandaw-
(aasiw)ad

 
giNoondawi-
(sii)min
Noondaw-
iyaang
..isiwaang

(you who hear us)
giin Nwaandaw-
iyaang
..isiwaang

 
giNoondaw-
aa(sii)g
Noondaw-
(aasiw)-
adwaa

(you who hear them)
giin Nwaandaw-
(aasiw)adwaa
(they whom you hear)
wiinawaa Nwaandaw-
(aasiw)ajig


he/
she

the
other
he is heard
Noond-
aawaa-
(sii)

he is heard
(by the other)
Noond-
aagoo-
(sii)n
Noond-
aw-
(aasiw)-
ind

Noond-
aa-
god
..gosig

(he who is heard)
wiin Nwaandaaw-
(aasiw)-
wind

(he who is heard by..)
wiin Nwaandaa-
god
..goosig

ni-
Noond-
aag-
(osii)

Noond-
awid
..awi-
sig

(he who hears me)
wiin Nwaand-
awid
..awisig

gi-
Noond-
aag-
(osii)
Noond-
ook (Bl.)

(aak- ONJ)

..oosinog?

(he who hears you)
wiin Nwaand-
ook
..oosinog

Noond-
aazo(sii)
Noond-
aazod
..aazo-
sig

(he who hears himself)
wiin Nwaand-
aazod
..aazosig

oNoond-
awaa
(sii)n
Noond-
awaad
..awaa-
sig

(he who hears the other)
wiin Nwaand-
awaad
..awaasig
(the other whom he hears)
iniw Nwaand-
aajin
..aasigon

o-
Noond-
aagoo-
(sii)n
Noond-
aagod(good?)
..aagoo-
sig

(he whom the other hears)
wiin Nwaand-
aagod
..aagoosig

?the other hears yet another
Noond-
awaanid
giNoondaa-
goo(sii)naan
Noondoo-
nang
..sinowang

(he who hears us)
wiin Nwaandoo-
nang
..sinowang

niNoondaa-
goo(sii)naan
Noondawi-
yangid
..siwangid

(he who hears usx)
wiin Nwaandawi-
yangid
..siwangid

giNoond-
aagoo(sii)waa
Noond-
ooneg
..oosinoweg

(he who sees you)
wiin Nwaand-
ooneg
..oosinoweg

oNoondaw-
aa(sii)n
Noondaw-
aad
..aasig

(he who hears them)
wiin Nwaandaw-
aad
..aasig
(they whom he hears)
iniw Nwaandaw-
aajin
..aasigon

we (inc)
giNoondaa-
goo(sii)min
Noondaa-
gooyang
..goosiwang

(we who are heard)
Nwaandaa-
gooyang
..goosiwang

     
giNoondaw-
aa(sii)naan
Noondaw-
(aasiw)-
ang

(we who love him)
giinawind Nwaandaw-
(aasiw)-
ang

gi-
Noond-
aazo-
(sii)min
Noond-
aazo-
yang
..si-
wang

(we who hear ourselves)
giinawind Nwaand-
aazo-
yang
..siwang

gi-
Noond-
aadi-
(sii)min
Noond-
aadi-
yang
..siwang

(we who hear each other)
giinawind Nwaand-
aadi-
yang
..siwang

giNoondaw-
aa(sii)-
naanig
Noondaw-
(aasiw)-
angwaa

(we who hear them)
giinawind NwaaNoondaw-
(aasiw)angwaa
(they whom we love)
wiinawaa Nwaandaw-
(aasiw)angog

we (ex)
niNoondaa-
goo(sii)min
Noondaa-
gooyaang
..goosiwaang)

(wex who are heard)
niinawind Nwaandaa-
gooyaang
..goosiwaang

 
gi-
Noond-
aagoo-
(sii)
Noond-
aagoo-
yan
..siwan

(we who hear you)
niina-
wind Nwaand-
aagoo-
yan
..siwan

 
niNoondaw-
aa(sii)naan
Noondaw-
(aasiw)
angid

(wex who hear him)
niinawind Nwaandaw-
(aasiw)
angid

ni-
Noond-
aazo-
(sii)-
min
Noond-
aazo-
yaang
..si-
waang

(wex who hear our-
selves)
niinawind Nwaand-
aazo-
yaang
..siwaang

ni-
Noond-
aadi-
(sii)-
min
Noond-
aadi-
yaang
..si-
waang

(wex who hear each other)
niina-
wind Nwaand-
aadi-
yaang
..siwaang

giNoondaa-
goo(sii)m
Noondaa-
gooyeg
..goosiweg

(we who hear you)
niinawind Nwaandaa-
gooyeg
..goosiweg

niNoondaw-
aa(sii)-
naanig
Noondaw-
(aasiw)-
angidwaa

(wex who hear them)
niinawind Nwaandaw-
(aasiw)angidwaa
(they whom we hear)
wiinawaa Nwaandaw-
(aasiw)angijig

you/
yall
giNoondaa-
goo(sii)m
Noondaa-
gooyeg
..goosiweg

(you pl who are heard)
giinawaa Nwaandaa-
gooyeg
..goosiweg

gi-
Noond-
awi-
(sii)m

Noond-
awi-
yeg
..siweg

(you who hear me)
giinawaa Nwaand-
awi-
yeg
..siweg

   
giNoondaw-
aa(sii)waa
Noondaw-
(aasiw)eg

(you who hear him)
giinawaa Nwaandaaw-
(aasiw)eg

 
giNoondaw-
i(sii)min
Noondawi-
yaang
..siwaang

(you who hear us)
giinawaa Nwaandawi-
yaang
..siwaang

gi-
Noond-
aazo-
(sii)m
Noond-
aazo-
yeg
..siweg

(you who hear your-
selves)
giinawaa Nwaand-
aazo-
yeg
..siweg

gi-
Noon-
daadi-
sii)m
Noond-
aadi-
yeg
..siweg

(you who hear each other)
giinawaa Nwaand-
aadi-
yeg
..siweg

giNoondaw-
aa(sii)-
waag
Noondaw-
(aasiw)-
egwaa

 (you who hear them)
giinawaa Nwaandaw-
(aasiw)-
egwaa
(they whom you hear)
Wiinawaa Nwaandaw-
(aasiw)egog

they,
the
others
they are
heard
Noond-
aawaa-
(sii)wag
...by the
others
Noond-
aagoo-
(sii)-
waan
Noond-
aaw-
(aasiw-)
indwaa

Noond-
aagoo-
waad
  sigwaa

(they who are heard)
wiinawaa Nwaandaaw-
(aasiw-)
injig
(they who are heard by..)
wiinwaa Noondaa-
goojig
..goosigog

ni-
Noond-
aagoo-
(sii)g

Noond-
awi-
waad
..si-
gwaa

(they who hear me)
wiinawaa Nwaand-
awi-
jig
..sigog

gi-
Noond-
aagoo-
(sii)g

Noond-
ookwaa
..oosino-
  gwaa

(they who hear you)
wiina-
  waa Nwaand-
ookig
..oosino-
gig

 
oNoondaw-
aa(sii)-
waan
Noondaw-
aawaad
(Noondaw-
aasigwaa)

(they who hear him)
wiinawaa Nwaandaw-
aajig
..aasigog
(he whom they hear)
iniw Nwaandaw-
aajin
..aasigwaanin

giNoondaa-
goo(sii)-
naanig
Noondoo-
nangwaa
..sinowangwaa-

(they who hear us)
wiinawaa Nwaandoo-
nangog
..sinowangog

niNoondaa-
goo(sii)-
naanig
Noondawi-
yangidwaa
..siwangidwaa

(they who hear usx)
wiinawaa Nwaandawi-
yangijig
..siwangijig

giNoond-
aagoo(sii)waag
Noondoo-
negwaa
..sino-
  wegwaa

(they who hear you)
wiinawaa Nwaandoo-
negog
..sinowegog

Noond-
aazo-
(sii)-
wag
Noond-
aazo-
waad
..sigwaa

(they who hear them- selves)
wiinawaa Nwaandaazo-
waajig
..sigog

Noond-
aadi-
(sii)-
wag
Noond-
aadi-
waad
Noond-
aadi-
sigwa

(they who hear each other)
wiinawaa Nwaand-
aadi-
jig
..sigog

oNoondaw-
aa(sii)-
waan
Noondaw-
aawaad
(Noondaw-
aa-
sigwaa)

(they who hear the other)
wiinawaa Nwaandaw-
aajig
..aasigog
(they (others) whom they hear)
iniw Nwaandaw-
aajin
..aasigwaanin

Noondaa-
goo-
(sii)-
waan
Noondaa-
goowaad
..goo-
  sigwaa

(they whom the others hear)
wiinawaa Nwaandaa-
goo-
jig
..sigog

    
    

copyright 1999, 2000, Martha O'Kennon
last revised July 18, 2000