Imperatives:

Naadmawaad Waabmaad Miinaad

(you singular)

me help me
naadmawshin
gego
naadmawshiken
see me
waabmishin
don't see me
g. waabmishiken
give me
Ot: miinshin

miizhishin

Ot: gego miinshike

gego miizhishiken

kill me

< nishishin

don't kill me

Ot: gego nisishike

gego nishishiken

us Ot: naadmawshinaang

naadmawshinaam

gego
naadmawshikangen
Ot: waabmishinaang

waabmishinaam

gego
waagnishikangen
Ot: miinshinaang

miizhishinaam  
Ot: gego miinshikange

gego miizhishikangen

Ot: nisishinaang

nishishinaang

Ot: gego nisishikange

gego nishishikangen

him naadmaw gego
naadmawaaken
waabam gego waabmaaken miizh gego miinaaken? nishin gego nisaaken
them naadmaw gego wiinwaa
naadmawaaken
waabam gego wiinwaa
waabmaaken
miizh gego wiinwaa
miinaaken?
nishin gego nisaaken
yourself naadmaadizon gego naadmaadziiken waabmidizon gego waabmidiziiken miinidizon gego miinidiziiken nisidizon gego nisidiziiken

(you plural)

me help me
naadmawshig
gego
naadmawshikegon
see me
waabmishig
gego
waabmishikegon
give me
Ot: miinshig

miizhishig

Ot: gego
miinshikego

gego miizhishikegon

kill me
Ot: nisishig

nishishig

Ot: gego nisishikego

gego nishishikegon

us Ot: naadmawshinaang

naadmawshinaam

gego naadmawshikangen Ot: waabmishinaang

waabmishinaam

gego waabmishikangen Ot: miinshinaang

miizhshinaam

Ot: gego
miinshikange

gego miizhshikangen

Ot: nisishinaang

nishishinaang

Ot: gego nisishikange

gego nishishikangen

him naadmawig gego naadmawaakegon waabmig gego waabmaakegon miizhig gego miinaakegon nishig? or

nishinig?

gego nisaakegon
them naadmawig gego naadmawaakegon waabmig gego waabmaakegon miizhig gego miinaakegon nishig? or

nishinig?

gego nisaakegon
yourselves naadmaadizog gego naadmaadiziikegon waabmidizog gego waabmidizikegon miinidizog gego miinidizikegon nisidizog? gego nisidizokegon?
each other naadmaadig naadmaadikego? waabmidig

(let's)

him let's help him
naadmawaadaa
gego naadmawaasidaa waabmaadaa gego waabmaasidaa miinaadaa gego miinaasidaa nisaadaa gego nisaasidaa?
them Ot: naadmawaanaanig

naadmawaadaanig

Ot: gego naadmawaasinaanig

gego naadmawaasidaanig

Ot: waabmaanaanig

waabmaadaanig

Ot: gego waabmaasinaanig

gego waabmaasidaanig

Ot: miinaanaanig

miinaadaanig

Ot: gego
miinaasinaanig

gego miinaasidaanig

Ot: nisaanaanig

nisaadaanig

Ot: gego nisaanaanig

gego nisaadaanig

each other naadmaadidaa gego naadmaadisidaa waabmididaa gego waabmidisidaa miinididaa gego miinidisidaa nisididaa gego nisidisidaa
ourselves naadmaadzodaa gego naadmaadzosidaa? waabmidzodaa gego waabmidzosidaa miinidizodaa gego miinidizosidaa nisidizodaa nisidizosidaa